Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih 2011

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Orahovice (“Službeni glasnik” grada Orahovice, br. 4/07.) i članka 33. stavka 1.  točke 24. Statuta grada Orahovice (“Službeni glasnik” grada Orahovica, br. 5/09.), Gradsko vijeće grada Orahovice na 21. sjednici održanoj 21. prosinca  2011. godine, donijelo je

O D L U K U

o javnom pozivu za podnošenje

prijedloga kandidata za izbor članova

Savjeta mladih grada Orahovice


 

I

 

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih grada Orahovice (u daljnjem tekstu: javni poziv).

 

II

 

Javni poziv iz točke I. ove Odluke uputit će se, radi podnošenja prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Orahovice:

–         udrugama mladih i udrugama koje se bave mladima,

–         učeničkim vijećima,

–         studentskim zborovima,

–         drugim registriranim oblicima organiziranja mladih sa sjedištem na području grada Orahovice.

 

III

 

Savjet mladih grada Orahovice ima 7 članova, a mandat mu traje 2 godine.

 

IV

 

Kandidati za članove Savjeta mladih grada Orahovice mogu biti osobe s prebivalištem na području grada Orahovice u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

 

V

 

Ovlašteni predlagatelji iz točke II. ove Odluke, svoje prijedloge za svakog kandidata posebno, podnosit će Odboru za izbore i imenovanja Gradskog vijeća na propisanom obrascu koji će sadržavati slijedeće podatke:

– ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje Prijedloga.

Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Na obrascu Prijedloga iz stavka 1. ove točke kandidat svojim potpisom potvrđuje prihvaćanje kandidature za člana Savjeta.

 

VI

 

Poziv iz točke I. ove Odluke sadrži i:

– 2 –

 

–         rok za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta,

–         pouku o pravnom lijeku o zaštiti prava podnositelja prijedloga i predloženih kandidata,

–         ovlašteno tijelo kojem se predaju prijedlozi kandidata, mjesto i vrijeme predaje.

 

VII

 

Javni poziv prilog je ovoj Odluci.

 

VIII

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku” grada Orahovice.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 230-01/11-01/02

URBROJ.: 2189/12-03/01-11-2

Orahovica, 21. prosinca 2011.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija