Analiza stanja sustava i spašavanja 2011

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04. ,79/07., 38/09. i 127/010.) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta Grada Orahovice (“Službeni glasnik” Grada Orahovice br. 5/09), na prijedlog Gradonačelnika grada Orahovice, Gradsko vijeće Grada Orahovice, na 21. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

 

ANALIZU STANJA

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU

GRADA ORAHOVICE U 2011. GODINI


I

UVOD

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

 

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne Novine br. 174/04., 79/07., 38/09. i 27/010.), definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja iz članka 7. spomenutog Zakona, te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području.

 

II

 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Grada Orahovice karakterizira činjenica da je isto do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04), bilo organizirano i provođeno sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona.

 

Do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju Grad Orahovica je donio, odnosno provodio slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:

 

1. Procjenu ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa na području grada Orahovice koju je Gradsko poglavarstvo Grada Orahovice donijelo na 47. sjednici od 23. prosinca 2004. godine;

2. Plan zaštite i spašavanja stanovništva i imovine od elementarnih nepogoda na području grada Orahovice koju je Povjerenica Vlade Republike Hrvatske u Gradu Orahovici donijela 6. ožujka 2003. godine (temeljem Zakona o zaštiti od elementarnih

– 2 –

 

nepogoda (Narodne novine, br. 73/97. te Odluke o zaštiti od elementarnih nepogoda – Službeni glasnik” grada Orahovice, br. 1/01);

3. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području grada Orahovice (“Službeni glasnik” grada Orahovice, br. 3/02, 3/04 i 3/07);

4. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Stožera civilne zaštite grada Orahovice (“Službeni glasnik” grada Orahovice, br. 3/98);

– Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Stožera Civilne zaštite grada Orahovice (“Službeni glasnik” grada Orahovice, br. 3/02);

– Odluku o imenovanju novih članova u Zapovjedništvu civilne zaštite Grada Orahovice (Policijska uprava Virovitičko-podravska, broj: 511-16-08/8-4382/00 od 22. 9. 2000. godine);

5. Odluku o osnivanju Općinske postrojbe opće namjene civilne zaštite (KLASA: 810-01/95-01/01, URBROJ.: 2189/12-04/96-5 od 1.3.1996. godine);

6. Ustvrđuje se da sukladno odredbi članka 258. Prostornog plana uređenja Grada Orahovice (“Službeni glasnik” grada Orahovice, br. 4/07), i Pravilnika o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti zaštite, u Gradu Orahovici nije potrebno graditi sklonište osnovne i dopunske zaštite, budući da naselje Orahovica pripada u četvrti stupanj ugroženosti.

Područja naseljenih mjesta ove veličine trebaju se razdijeliti u jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima.

U blizini osnovne škole i vrtića, gdje se u određenom vremenskom intervalu može nalaziti veći broj ljudi, kao i u slučaju izgradnje većih poslovnih objekata ili objekata javnih sadržaja, treba predvidjeti skloništa dopunske zaštite.

NAPOMENA: Jedinstveni upravni odjel je svojim dopisom KLASA: 810-01/07-01/02, URBROJ.: 2189/12-02/07-2 od 24.9.2007. godine izvijestio Državnu upravu za zaštitu i spašavanje Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica o popisu i lokaciji prostora u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba na području grada Orahovice koji se nalaze u stambenim zgradama (podrumski prostori te zajednički dijelovi podrumskih prostora) koji su na raspolaganju u svrhu sklanjanja stanovnika, materijalnih i kulturnih dobara, s obzirom na činjenicu da Grad Orahovica nije u obvezi posjedovati javna skloništa.

 

U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, osnivanjem Područnog ureda u Virovitici, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08), Grad Orahovica je izradio i donio slijedeće akte:

 

– Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice i imenovanju predsjednika i članova Stožera („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), kojim se stavlja izvan snage Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice i imenovanju članova Stožera („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 7/08).

– Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 7/08), kojim se stavlja izvan snage Rješenje o imenovanju zapovjednika i članova zapovjedništva Civilne zaštite grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 6/06).

– Odluku o osnivanju i organiziranju postrojbe Civilne zaštite opće namjene grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 8/2010.),

 

– 3 –

 

– Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Orahovice koja je donesena Odlukom

usvojenom na 12. sjednici Gradskog vijeća od 29. studenog 2010. godine (objavljena u „Službenom glasniku“ grada Orahovice, br. 7/2010.).

Procjenu je izradila ovlaštena tvrtka NW – Wind d.o.o. Varaždin, a suglasnost na Procjenu je DUZS Područni ured Virovitica dala 7. listopada 2010. godine;

– Plan zaštite i spašavanja grada Orahovice s Planom civilne zaštite koji je donesen Odlukom usvojenom na 13. sjednici Gradskog vijeća od 21. prosinca 2010. godine (objavljena u „Službenom glasniku“ grada Orahovice, br. 7/2010.).

Plan je izradila ovlaštena tvrtka NW – Wind d.o.o. Varaždin u listopadu 2010. godine;

– Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini na području grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.3 /2011.);

– Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 3/2011.);

– Odluku o naknadi za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama dobrovoljnim vatrogascima na području grada Orahovice  („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/2010.);

– Zaključak o potvrdi imenovanja Mate Orine za zapovjednika Vatrogasne zajednice Orahovica (KLASA: 214-01/10-01/06, URBROJ: 2189/12-01/10-2 od 15. lipnja 2010. godine).

Grad Orahovica sustav zaštite i spašavanja kontinuirano provodi na ranije donesenim aktima, i to:

– Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/07.),

– Dopuni procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/07.),

– Odluci o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i poljskih puteva („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/09.).

Grad Orahovica je kroz tekuću godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu financirao troškove zaštite i spašavanja.

III

 

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICIMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 1. CIVILNA ZAŠTITA

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Odlukom o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice i imenovanju predsjednika i članova Stožera (“Službeni glasnik” grada Orahovice, br. 5/09), temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavana („Narodne novine“, br. 40/08 i 44/08), u Stožer su imenovani:

 1. Darko Žužak, zamjenik gradonačelnika, za načelnika Stožera,
 2. Mato Orina, zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice grada Orahovice, za člana,
 3. Zvonko Nađ, zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice, za člana,

– 4 –

 

 1. dr. Đuro Knežević, za člana,
 2. dr. Ljubica Perić, za člana,
 3. Željko Kiš, za člana,
 4. Krunoslav Bašić, za člana,
 5. Pero Knežević, za člana,
 6. Vlado Petričević, za člana.

 

Stožer zaštite i spašavanja osniva se u cilju planiranja mjera i poduzimanja aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofa i velikih nesreća, te u pravcu stručne potpore gradonačelniku grada Orahovice u rukovođenju i koordiniranju operativnim snagama zaštite i spašavanja.

 

Stožer zaštite i spašavanja Grada svoj rad temelji na stvaranju uvjeta za provedbu:

 

–          kontinuiranog preventivnog rada svih članova,

–          osiguravanju dvosmjerne komunikacije prema tijelu kojeg predstavlja član i usklađenom djelovanja na zajedničkom cilju svladavanja krize,

–          stvaranju stručnih timova u nadležnosti tijela kojeg predstavlja član i kontinuiranoj pripremi baze podataka raspoloživih resursa,

–          pravovremenom reagiranju i odlučivanju,

–          kontinuiranom osposobljavanju i uvježbavanju,

–          kontinuiranom ažuriranju podataka o članovima.

 

Stožer je u 2011. godini razmotrio pitanja koja se odnose na problematiku zaštite i spašavanja, i to:

 

–          Razmatranje i utvrđivanje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i planova zaštite i spašavanja,

–          Donošenje Smjernica za financiranje subjekata zaštite i spašavanje pri izradi Proračuna za 2012. godinu,

–          Izvješće o provedenim aktivnostima u sustavu zaštite i spašavanja na području grada u 2011. godini,

–          Sudjelovanje u izradi smjernica za donošenje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini na području grada Orahovice,

–          Usvajanje Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone u 2011. godini,

–          Razmatranje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara,

–          Utvrđivanje propisa raspoložive teške (građevinske) mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja),

–          Razmatranje Stanja ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Vatrogasne zajednice Orahovica (DVD Orahovica, Nova Jošava, Crkvari, Stara Jošava, Dolci),

–          Razmatranje i utvrđivanje Plana zaštite i spašavanja grada Orahovice,

–    Utvrđivanje odrednica za izradu Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području       grada Orahovice za 2011. godinu,

 

– 5 –

 

–     Utvrđivanje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Orahovice u 2012. godini,

–     Donošenje Plana rada Stožera za 2012. godinu.

 

ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Rješenjem o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 7/08), temeljem članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine, br. 40/08. i 44/08), imenovani su:

 

 1. Zvonko Nađ, za zapovjednika ,
 2. Mario Kršćanski, za načelnika,
 3. Goran Mandić, za operativca,
 4. Pavo Ramić, za pomoćnika za evakuaciju,
 5. Ivanka Kufner, za pomoćnika za zbrinjavanje,
 6. Josip Kribl, za pomoćnika za sklanjanje,
 7. Ivica Podboj, za člana.

 

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite.

 

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Grada određen je temeljem važeće Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Orahovice, Privremenog ustroja organiziranih snaga civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije i Plana zaštite i spašavanja grada Orahovice.

 

Navedenim dokumentima u Gradu su osnovane:

–          Postrojba CZ-a opće namjene Grada Orahovice s ukupno 40 obveznika CZ;

–          Povjerenici civilne zaštite, obveznici CZ po Mjesnim odborima i to:

 

– MO „MERKUR“ Orahovica – povjerenik i zamjenik povjerenika

– MO „RAJČULA“ Orahovica – povjerenik i zamjenik povjerenika

– MO „CENTAR“ Orahovica – povjerenik i zamjenik povjerenika

– MO „DOLJANI“ Orahovica – povjerenik i zamjenik povjerenika

– MO „TONČEKOVAC“ Orahovica – povjerenik i zamjenik povjerenika

– MO CRKVARI  – povjerenik i zamjenik povjerenika

– MO NOVA JOŠAVA – povjerenik i zamjenik povjerenika

– MO STARA JOŠAVA – povjerenik i zamjenik povjerenika

– MO DUZLUK – povjerenik i zamjenik povjerenika

– MO DOLCI – povjerenik i zamjenik povjerenika

– MO DONJA PIŠTANA – povjerenik i zamjenik povjerenika

 

UKUPNO:   11 povjerenika i 11 zamjenika povjerenik

– 6 –

 

 1. 4. PREVENTIVA I PLANOVI CZ

 

Plan civilne zaštite dio je Plana zaštite i spašavanja grada Orahovice koji je Odlukom donesen na 13. sjednici Gradskog vijeća od 21. prosinca 2010. godine.

Gradonačelnik će svojim aktima urediti način utvrđivanja naknade vlasniku za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja, odnosno naknade onom vlasniku koji je privremeno ograničen u izvršavanju svog vlasničkog prava, te način utvrđivanja naknade štete ako je pri tome pokretnina oštećena ili uništena.

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Grada, Područni ured zaštite i spašavanja Virovitica je provodio upoznavanje građana s izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju ako do istih dođe.

Građani su također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.

Upoznavanje građana provodit će se i putem stručnih službi grada, mjesnih odbora i drugih institucija grada. U navedenu svrhu građevina je razdjeljen edukativni materijal s nazivom „Upute građanima za postupanje u slučaju velikih prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa“.

 

1.5 . SKLONIŠTA

Sukladno odredbi čl. 258. Prostornog plana uređenja grada Orahovice (“Službeni glasnik” grada Orahovice, br. 4/07. i 8/010.) u Gradu Orahovici nije potrebno graditi skloništa, osnovne i dopunske zaštite, budući da naselje Orahovica pripada u 4. stupanj ugroženosti (područja naseljenih mjesta ove veličine trebaju se podijeliti u jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima). U svrhu sklanjanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  na raspolaganju su podrumski prosti i zajednički dijelovi podrumskih prostora u stambenim zgradama, a prema popisu koji je sastavni dio dopisa Jedinstvenog upravnog odjela Klasa: 810-01/07-01/02, Urbr.: 2189/12-02/07-2 od 24.9.2007. godine.

 

IV

 

 1. 2. VATROGASTVO

Na području grada Orahovice djeluje pet dobrovoljnih vatrogasnih društava:

DVD Orahovica, DVD Crkvari, DVD Nova Jošava, DVD Stara Jošava i DVD Dolci.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Orahovica je osnovano 1882. godine, te ove godine slavi 129. obljetnicu osnivanja i rada. Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica djeluje na području Grada Orahovice.

 

U Postrojbi djeluje 24 operativna člana, 10 pripadnika mladeži i 15-tero djece. Od ukupnog broja je 2  profesionalca, koji vrše operativno dežurstvo cijele godine i to

24 sata dnevno. U slučaju potrebe spremno je intervenirati 2 + 6 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u jednoj smjeni. Dežurstvo je organizirano u 2 smjene.

 

– 7 –

 

Vatrogasne postrojbe Orahovica raspolažu s 4 vatrogasnih vozila (1 navalnim vozilom,  1 vozilom za intervencije u prometnim udesima, 1 auto-ljestvama i 1 auto – cisternom).

 

Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena potrebnom opremom.

 

Gradsko vijeće Grada Orahovice svojim Proračunom za 2011. godinu za rad Vatrogasne zajednice Orahovica osiguralo je sredstva, u iznosu od 50.000,00 kuna, a za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica sredstva u iznosu od 325.000,00 kuna.

 

Grad Orahovica osigurao je sredstva za provedbu Plana motrenja čuvanja i ophodnje  građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, za Grad Orahovicu.

 

Gradsko vijeće grada Orahovice je Zaključkom dopunilo Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Orahovice („Službeni glasnik“ br. 5/07) i Plana zaštite od požara.

 

Temeljem narečenog može se konstatirati da Dobrovoljno vatrogasno društvo Orahovica  zadovoljava sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima.

 

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe (profesionalne i dobrovoljne) efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Grada.

 

V

 

 1. 3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

U 2011. godini Stožer zaštite i spašavanja Grada Orahovice je u izravnim kontaktima s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje koje djeluju na području grada Orahovice, i to:  Hrvatskom Gorskom službom spašavanja Stanica Požega, Hrvatskim planinarskim društvom “ORAHOVICA” Orahovica, te Udrugom građana “RENĐERI PAPUKA” Orahovica i Konjičkim klubom “HIDALGO” Orahovica sukladno podnesenim i

prihvaćenim razvojnim projektima te podacima koji se odnose na daljnje materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrdio aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna Grada Orahovice u 2011. godini.

NAPOMENA:

U 2011. godini iz Proračuna grada Orahovice izdvojeno je:

– Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja Stanica Požega – 2.000,00 kuna,

– Za Hrvatsko planinarsko društvo “ORAHOVICA” Orahovica – 3.500,00 kuna,

– Za udrugu građana „RENĐERI PAPUKA“ – 4.000,00 kuna,

– Za konjički klub „HIDALGO“ – 5.000,00 kuna,

– Za potrebe Civilne zaštite, zaštitna odjeća i obuća – 4.260,00 kuna,

 

VI

 

 

– 8 –

 

 1. 4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U  OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

 

 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti  koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:

 

–          Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije – Orahovica,

–          Hitne medicinske pomoći, dežurstvo Orahovica,

–          Uprava šuma Našice, Šumarija Orahovica,

–          Veterinarska stanica Orahovica,

–          PAPUK d.o.o. Orahovica (komunalno poduzeće),

–          Vatrogasna zajednica Grada Orahovice s pripadajućim DVD-ima,

–          Hrvatskih cesta, Nadcestarije Orahovica,

–          Županijske uprave za ceste Virovitica,

–          HEP  Pogona Orahovica,

–          Hrvatske vode VGI D. Miholjac,

–          Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Orahovica,

–          Centra za socijalnu skrb Slatina, Podružnica Orahovica,

–          ŽC 112 Virovitica.

 

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Grada.

 

VII

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Orahovice može se zaključiti da su sve mjere, radnje i postupci subjekata uključenih u sustav zaštite i spašavanja na području grada Orahovice provedeni sukladno zakonskim i drugim propisima.

 

Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Grada Orahovice  u 2012. godini treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva s ciljem što kvalitetnijeg razvoja istog.

 

VIII

Ova Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Orahovice za

– 9 –

 

2011. godinu neće se objaviti u “Službenom glasniku” grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 810-01/11-01/03

URBROJ.:  2189/12-03/01-11-2

Orahovica, 21. prosinca 2011.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija