Zaklučak o financijskoj potpori udruzi «PAUK» Orahovica za organiziranje Božićnog koncerta

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori udruzi «PAUK» Orahovica za organiziranje Božićnog koncerta

I

Udruzi «PAUK» Orahovica se za organiziranje Božićnog koncerta (23.12.2011. godine u Kino dvorani Orahovica – OPĆA OPASNOST ), pruža financijska potpora u iznosu od 4.000,00 kuna.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 001, Glavni program A 01, Program P 1001, Aktivnost A 100102, Pozicija R 008, Konto 32999  – Ostale gradske svečanosti, i doznačit će se na žiro račun 25000009-1101309029 BMR 2552582.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/112

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 2.prosinca 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija