Zaključak o utvrđivanju popisa pravnih osoba s javnim ovlastima

Na temelju članka 43. stavka 3. podstavka 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju popisa pravnih osoba s javnim ovlastima, pravnih osoba

čije je djelovanje utvrđeno kao javni interes te trgovačkih društava

u kojima grad Orahovica ima zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo

I

Ovim Zaključkom utvrđuje se popis za područje grada Orahovice:

a)      Pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih osoba na koje su prenesene javne ovlasti:

–          PAPUK d.o.o. Orahovica, Vl. Nazora 14, Orahovica

 

b)      Pravnih osoba čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz Proračuna grada Orahovice:

 

–          DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ ORAHOVICA

–          GRADSKA KNJIŽNICA ORAHOVICA

 

c)      Trgovačkih društava u kojima Grad Orahovica ima zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo:

–          PAPUK d.o.o. Orahovica (65,46 % udjela grad Orahovica ),

–          RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica ( 100 % udjela grad Orahovica )

–          RADIO ORAHOVICA  d.o.o. Orahovica   ( 25 % udjela grad Orahovica ).

 

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na WEB stranici grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 008-01/11-01/03

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 29. prosinca, 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija