Zaključak o izdvajanju sredstava UHBDDR POLICIJSKE POSTAJE ORAHOVICA 1990-1991

Na temelju članka  43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ZAKLJUČAK

o izdvajanju sredstava UHBDDR  POLICIJSKE POSTAJE ORAHOVICA 1990-1991

I

UDRUZI HRVATSKIH BRANITELJA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA POLICIJSKE POSTAJE ORAHOVICA 1990-1991, se za redovnu djelatnost, povodom obilježavanja 20.godišnjice oslobađanja privremeno okupiranih područja bivše općine Orahovica, izdvajaju sredstva u iznosu od 2.500,00 kuna.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 08, Glavni program B 08, Program P 1016, Aktivnost A 101601, Pozicija R 205, Konto 38119 – UHBDDR Policijske postaje Orahovica 1990-1991.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/118

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 19. prosinca 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija