Zaključak o financijskoj potpori za obilježavanje 20. obljetnice oslobađanja privremeno okupiranog područja bivše općine Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori za obilježavanje 20. obljetnice oslobađanja privremeno okupiranog područja bivše općine Orahovica

I

 

Za obilježavanje 20. obljetnice oslobađanja privremeno okupiranih područja bivše općine Orahovica, Koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata Orahovica, pruža se financijska potpora u iznosu od 2.000,00 kuna.

 

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 07, Glavni program B 07, Program P 1015, Aktivnost A 101502, Pozicija R 186, Konto 37212 – Naknade građanima na temelju hitnih zahtjeva, i doznačit će se na žiro račun UHBDDRPPO 1990-1991 broj 2412009-1137002967 otvoren kod Slatinske banke.

 

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/11-01/96

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 7. prosinca 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija