Zaključak o financijskoj potpori udruzi Društvo prijatelja Hajduka Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori udruzi Društvo prijatelja Hajduka Orahovica

 

I

Udruzi Društvo prijatelja Hajduka Orahovica se za  humanitarnu akciju uoči božićnih blagdana pruža financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ove Odluke osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 08, Glavni program B 08, Program P 1016, Aktivnost A 101602, Pozicija R 215, Konto 38119 – Udruga Društvo prijatelja Hajduka Orahovica.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/117

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 19. prosinca 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija