Zaključak o doznaci sredstava Ervinu Mačkoviću iz Virovitice za izradu separata

Na temelju članka 43. stavka 1. podtočke 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br.5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o doznaci sredstava Ervinu Mačkoviću iz Virovitice za izradu separata – izrezaka iz Virovitičkog i Večernjeg lista za 2011. godinu

I

Ervinu Mačkoviću iz Virovitice, Trg kralja Tomislava 1/1, se za izradu autorskog separata –  izrezaka iz Virovitičkog i Večernjeg lista za 2011. godinu u kojima su objavljeni napisi iz društvenog i političkog, gospodarskog, kulturno – umjetničkog i športskog djelovanja  na području grada Orahovice, temeljem Ugovora o djelu zaključenog između Grada Orahovice i Ervina Mačkovića dana 16. 12. 2011. godine, doznačuju sredstva u iznosu od 400,00 kuna.

 

II

 

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 01, Glavni program B 01, Program P 1004, Aktivnost A 100401, Pozicija R 056, Konto 32372 – Ugovori o djelu.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/11-01/121

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 23.prosinca 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija