Zaključak o izdvajanju sredstava HPD-u Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o izdvajanju sredstava HPD-u Orahovica

I

Hrvatskom planinarskom društvu Orahovica se za redovnu djelatnost izdvajaju sredstva u iznosu od 1.500,00 kuna.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 05, Glavni program B 05, Program P 1013, Aktivnost A 1013 01, Pozicija R 174, Konto 38115 – Tekuće donacije športskim udrugama.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/11-01/119

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 19. prosinca 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija