Odluka o prijenosu sredstava trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica za temelje za bungalove

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ODLUKU

o prijenosu sredstava trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica

za sufinanciranje izgradnje temelja za bungalove na Turističkom kompleksu «Jezero-Ružica grad « Orahovica

 

I

 

 

Trgovačkom društvu RUŽICA GRAD d.o.o.Orahovica , koje upravlja turističkim kompeksom «Jezero-Ružica grad» Orahovica, se za sufinanciranje izgradnje temelja za bungalove na Turističkom kompleksu «Jezero-Ružica grad» Orahovica , iz Proračuna grada Orahovice prenosi iznos od 39.943,85 kuna bez PDV-a.

 

 

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ove Odluke osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 09, Glavni program B 07, Program P 017, Kapitalni projekt K 1017, Pozicija R 221, Konto 38612-Kapitalne donacije trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK
GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 360-01/11-01/21

URBROJ: 2189/12-01/01-11.12

Orahovica, 29. prosinca 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija