Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza udruzi HVIDR-a Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o sufinanciranju troškova prijevoza udruzi HVIDR-a Orahovica

povodom obilježavanja 20. obljetnice ustroja 132. brigade HV-a

 


I

Za sufinanciranje troškova prijevoza udruzi HVIDR-a Orahovica povodom obilježavanja 20. obljetnice ustroja 132. brigade HV-a, izdvaja se iznos od 375,00 kuna.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 07, Glavni program B 07, Program P 1015, Aktivnost A 101502, Pozicija R 186, Konto 37219 – Naknade građanima na temelju hitnih zahtjeva.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/94

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 17.studenoga 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija