Zaključak o pokroviteljstvu ZU HVIDR-a Virovitičko-podravske županije za III. hodočašće «Gospi Voćinskoj»

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

o pokroviteljstvu ZU HVIDR-a Virovitičko-podravske županije za III. hodočašće «Gospi Voćinskoj»

 


I

Zajednici udruga HVIDR-a Virovitičko-podravske županije se za III. hodočašće hrvatskih branitelja, hrvatske vojske i policije «Gospi Voćinskoj» dana 13. prosinca 2011. godine izdvaja iznos od 500,00 kuna.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 07, Glavni program B07, Program P 1015, Aktivnost A 101502, Pozicija R 186, Konto 37212 – Naknade građanima na temelju hitnih zahtjeva., i isplatit će se na žiro račun br. 2360000-1101501972, OIB: 03405216451, matični broj 1245058.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

PDF verzija