Zaključak o pokroviteljstvu nad javnom priredbom «CRKVARAČKO PRELO – 2011»

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o pokroviteljstvu nad javnom priredbom «CRKVARAČKO PRELO – 2011»

I

 

Za pokroviteljstvo nad kulturno-zabavnoj priredbi «CRKVARAČKO PRELO 2011» koja će se održati dana 18. prosinca 2011. godine u športskoj dvorani u Orahovici, izdvaja se iznos od 15.000,00 kuna.

 

 

 

II

 

 

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B 04, Program P 1012, Aktivnost A 101201, Pozicija R 128, Konto 32999 – Crkvaračko prelo, i doznačit će se na žiro račun :2500009-1102039317, MB 1308599.

 

 

 

III

 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

 

 

GRADONAČELNIK
GRADA ORAHOVICE

 

 

 

KLASA: 402-08/11-01/111

 

URBROJ: 2189/12-01/11-01-2

 

Orahovica, 30. studenoga 2011.                                                             Gradonačelnik:

 

 

Josip Nemec

 

PDV verzija