Zaključak o isplati sredstava SŠ «STJEPAN IVŠIĆ» Orahovica za kupovinu knjiga i fotokopirnog stroja

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

 

o isplati sredstava SŠ «STJEPAN IVŠIĆ» Orahovica za kupovinu knjiga i fotokopirnog stroja

 

I

 

 

Srednjoj školi «STJEPAN IVŠIĆ» Orahovica će se za kupovinu knjiga u knjižnici te fotokopirnog stroja isplatiti iznos od 8.000,00 kuna.

 

II

 

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 03, Glavni program B 03, Program P1011, Aktivnost 1011,01, Pozicija R 125, Konto 38119 – Tekuće donacije SŠ «Stjepan Ivšić» za nagrade i učila.

 

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

 

KLASA: 402-08/11-01/104

 

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

 

Orahovica,  30. studenoga 2011.                                                                     Gradonačelnik:

 

 

Josip Nemec

 

PDF verzija