Zaključak o financijskoj potpori RK»ORAHOVICA» Orahovica za sanaciju štete uslijed puknuća vodovodne cijevi

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice,donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori RK»ORAHOVICA» Orahovica za sanaciju štete uslijed puknuća vodovodne cijevi

 

 

I

Rukometnom klubu «ORAHOVICA» Orahovica se za sanaciju štete uslijed puknuća vodovodne cijevi u prostorijama kluba pruža financijska potpora u sveukupnom iznosu od 15.000,00 kuna.

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, s time da se iznos od 10.000,00 kuna izdvaja iz Razdjela 002, Glava 05, Glavni program B 05, Program P 1013, Aktivnost A 101301, Pozicija R 175 – Tekuće donacije športskim udrugama, dok se iznos od 5.000,00 kuna izdvaja iz Razdjela 002, Glava 07, Glavni program B 07, Program P 1015, Aktivnost A 101507, Pozicija R 198, Konto 38311 – Elementarne nepogode.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/11-01/99

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 23. studenoga 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija