Zaključak o financijskoj potpori NK»PAPUK» Orahovica za dovršenje ograde na športskom igralištu

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori NK»PAPUK» Orahovica za dovršenje ograde na športskom igralištu

 

I

 

Nogometnom klubu «PAPUK» Orahovica se za dovršenje ograde na športskom igralištu NK «PAPUK» Orahovica pruža financijska potpora u iznosu od 6.091,06 kuna.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 02, Glava 05, Glavni program B 05, Program P 1013, Aktivnost A 101301, Pozicija R 175, Konto 38115, Tekuće donacije športskim udrugama – pričuva.

 

 

III

 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

 

GRADONAČELNIK

 

GRADA ORAHOVICE

 

 

 

 

KLASA: 402-08/11-01/110

 

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

 

Orahovica, 29.studenoga 2011.                                                                     Gradonačelnik:

 

 

Josip Nemec

 

PDF verzija