Zaključak o financijskoj potpori Martini Nađ za studentsku razmjenu

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br.5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori Martini Nađ za studentsku razmjenu

 

I

Martini Nađ iz D.Pištane, Stjepana Radića 6A, se za troškove studentske razmjene u Poljskoj, pruža financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kuna.

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 07, Glavni program B 07, Program P 1015, Aktivnost A 101502, Pozicija R 186, Konto 37212 – Naknade građanima na temelju hitnih zahtjeva.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/11-01/87

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 3.studenog 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija