Zaključak o financijskoj potpori HPD Orahovica za sudjelovanje u organizaciji treking utrke «PAPUK TREKK 2011»

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice(«Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori HPD Orahovica za sudjelovanje u organizaciji treking utrke «PAPUK TREKK 2011»

 

I

 

Hrvatskom planinarskom savezu, Slavonskom planinarskom savezu – HPD Orahovica, se za sudjelovanje u organizaciji treking utrke «PAPUK TREKK 2011» (kuhanje graha ), izdvaja iznos od 1.500,00 kuna.

 

II

 

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 05, Glavni program B 05, Program 1013, Aktivnost A 101301, Pozicija R 175 – Tekuće donacije športskim udrugama – pričuva, i doznačit će se na žiro račun  2393000-1102042063 MB-3703673.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 334-01/11-01/11

URBROJ: 2189/12-01/01-11-01

Orahovica, 10. studenoga 2011.                                                                Gradonačelnik:

 

 

Josip Nemec