Zaključak o doniranju financijskih sredstava Mjesnom odboru Dolci za dovršenje Vatrogasnog doma

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

O doniranju financijskih sredstava Mjesnom odboru Dolci za dovršenje Vatrogasnog doma

 

I

Mjesnom odboru Dolci doniraju se financijska sredstva za dovršenje (radovi na unutarnjem uređenju ) Vatrogasnog doma u iznosu od 55.000,00 kuna.

 

II

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 001, Glavni program A 01, Program P 1002, Aktivnost A 100201, pozicija R 012, Konto 38119 – Tekuće donacije Mjesnim odborima.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA:  015-06/11-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-11-4

Orahovica, 15. studenoga 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija