Zaključak o financijskoj potpori udruzi JAGLAC Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori udruzi «JAGLAC» Orahovica

I

Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom «JAGLAC» Orahovica, se za obilježavanje desetogodišnjice rada i postojanja, izdvaja sveukupni iznos od 4.000,00 kuna.

II

Iznos od 3.000,00 kuna osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 07, Glavni program B 07, Program P 1015, Aktivnost A 101503, Pozicija R 192, Konto 38114 – Udruga «JAGLAC» Orahovica.

 

III

 

Iznos od 1.000,00 kuna osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 07, Glavni program B 07, Program P 1015, Aktivnost A 101502, Pozicija R 186, Konto 37212 – Naknade građanima na temelju hitnih zahtjeva.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/89

URBROJ: 2189/-12-01/01-11-2

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija