Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu učeničkih i studentskih kredita grada Orahovice

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice (« Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

R J E ŠE NJ E

o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu učeničkih i studentskih kredita grada Orahovice

 

I

Razrješuje se DRAGOSLAV JOVANOVIĆ dužnosti člana Povjerenstva za dodjelu učeničkih i studentskih kredita grada Orahovice.

 

II

Imenuje se DUŠAN ŽIVKOVIĆ članom Povjerenstva za dodjelu učeničkih i studentskih kredita grada Orahovice.

 

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 604-02/11-01/21

URBROJ: 2189/12-01/01-11-1

Orahovica, 10. studenoga 2011.                                                                  Gradonačelnik:

 

 

Josip Nemec

 

PDF verzija