Odluka za sufinanciranje kupovine grijača zraka Master B100-29 kW

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice (<<Službeni glasnik>> grada Orahovice br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ODLUKU

o prijenosu sredstava trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica

za sufinanciranje kupovine grijača zraka Master B100-29 kW

za potrebe grijanja ugostiteljskog objekta na turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ Orahovica


I

Trgovačkom društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica, koje upravlja turističkim kompleksom „Jezero-Ružica grad“ Orahovica, se za sufinanciranje kupovine grijača zraka Master B100-29 kW za potrebe grijanja ugostiteljskog objekta na turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ Orahovica, iz Proračuna grada Orahovice prenosi iznos od  4.190,00  kuna bez PDV-a, odnosno 5.153,70 kuna sa PDV-om.

 

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ove Odluke osiguran je u Proračunu Grada Orahovice za 2011. godinu u Razdjelu 002, Glava 09, Glavni program B 07, Program P1017, Kapitalni projekt K 101701, Pozicija R 221, Konto 38612- Kapitalne pomoći trgovačkom društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u <<Službenom glasniku>> grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA:360-01/11-01/21

URBROJ:218912-01/01-11-13

Orahovica, 21. studeni 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija