Odluka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za socijalnu skrb

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice (« Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D L U KU

o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za socijalnu skrb

 

I

Razrješuje se ZLATKO MESIĆ dužnosti člana Povjerenstva za socijalnu skrb.

 

II

Imenuje se ALAN GRGIĆ članom Povjerenstva za socijalnu skrb.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 550-01/11-01/13

URBROJ: 2189/12-01/01-11-1

Orahovica, 10.studenoga 2011.                                                                   Gradonačelnik:

 

 

Josip Nemec

 

PDF verzija