Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s OPG Blanka Jović iz Crkvara 19 poklon paketa

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

ODLUKU

o nabavi izravnim ugovaranjem s OPG Blanka Jović iz Crkvara 19

poklon paketa

I

S OPG Blanka Jović iz Crkvara 19 OIB 89591151252 izravno se ugovara nabava roba male vrijednosti, 18 komada prigodnih poklon paketa 0,75 u ukupnom iznosu od 540,00 kuna s PDV-om.

 

II

Sredstva za nabavu robe iz točke I. ove  Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu u Razdjelu 001, Glavni program A01, Program P1001, Aktivnost 100101, Pozicija R004, Konto 32931- Reprezentacija.

 

III

Za robu iz točke I. ove Odluke izdati će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 334-01/11-01/11

URBROJ: 2189/12-01/01-11-5

Orahovica, 10. studeni 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija