Odluka o isplati božićnice umirovljenicima s područja grada Orahovice s mirovinom do 2.000,00 kuna mjesečno

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice

(“Službeni glasnik” grada Orahovica, br. 05/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o isplati božićnice umirovljenicima

s područja grada Orahovice

s  mirovinom do 2.000,00 kuna mjesečno

I

Umirovljenicima  s područja grada Orahovica koji primaju mirovinu do 2.000,00 kuna  mjesečno, će se uoči božićnih i novogodišnjih blagdana u 2011. godini isplatiti jednokratni iznos od 100,00 kuna

Sredstva za isplatu iz stavka 1. ove točke osigurana su u proračunu  Grada Orahovica za 2011. godinu Razdjel  002, Glava 07, Glavni program B07,Program P1015, Aktivnost A101506, Pozicija R197, Konto37219 – Poklon umirovljenicima za Božićne blagdane.

 

II

Umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu božićnice na način utvrđen u stavku 1. ove Odluke, dužni su prilikom isplate, službenoj osobi predočiti zadnji odrezak isplaćene mirovine.

 

III

Za provedbu ove Odluke zadužuje se  Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u “Službenom glasniku” grada Orahovica.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA:  402-08/11-01/109

URBROJ.: 2189/12-01/01-11-1

Orahovica, 25. studeni 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija