Odluka o isplati božićnice socijalno ugroženim osobama koje primaju pomoć iz Proračuna grada Orahovice

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice

(“Službeni glasnik” grada Orahovica, br. 05/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o isplati božićnice

socijalno ugroženim osobama

koje primaju pomoć iz Proračuna

grada Orahovice

I

Socijalno ugroženim osobama s područja garda Orahovice koji iz Proračuna grada Orahovice primaju pomoć u obliku jednokratne novčane pomoći ili plaćanja računa za podmirenje režijskih troškova, će se uoči božićnih i novogodišnjih blagdana u 2011. godini isplatiti jednokratni iznos od 100,00 kuna

Sredstva za isplatu iz stavka 1. ove točke osigurana su u proračunu  Grada Orahovica za 2011. godinu Razdjel 002 , Glava 07, Glavni program P107,Program P1015, Aktivnost A101502, Pozicija R185, Konto 37212 – Jednokratna novčana pomoć u novcu.

 

II

Popis socijalno ugroženih osoba prilog je ovoj Odluci.

 

III

Za provedbu ove Odluke zadužuje se  Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u “Službenom glasniku” grada Orahovica.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA:  402-08/11-01/106

URBROJ.: 2189/12-01/01-11-1

Orahovica, 25. studeni 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija