Odluka o isplati božićnice nezaposlenim osobama s područja Grada Orahovice koji su radili u Javnim radovima

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice

(“Službeni glasnik” grada Orahovica, br. 05/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o isplati božićnice

nezaposlenim osobama s područja Grada Orahovice

koji su radili u Javnim radovima

 

I

Nezaposlenim osobama s područja Grada Orahovice, prijavljenim na Hrvatski zavod za zapošljavanje, područna služba Virovitica, ispostava Orahovica,koji su radili u Javnim radovima  će se uoči božićnih i novogodišnjih blagdana 2011. godine isplatiti jednokratni iznos od 100,00 kuna.

 

II

Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračuna Grada

Orahovice za 2011. godinu u  Razdjelu 002, Glava 07, Glavni program B07,Program P1015, Aktivnost A101502, Pozicija R188-A, Konto 37218- Božićnica za nezaposlene osobe na području grada Orahovice.

 

 

III

Za provedbu ove Odluke zadužuje se  Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u “Službenom glasniku” grada Orahovica.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA:  402-08/11-01/105

URBROJ.: 2189/12-01/01-11-1

Orahovica, 25.studeni 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija