Odluka o imenovanju predstavnika grada Orahovice u radnu grupu LAG-a «PAPUK»

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D L U K U

o imenovanju predstavnika grada Orahovice u radnu grupu LAG-a «PAPUK»

 

I

SAŠA RISTER, direktor RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica, imenuje se za predstavnika  (člana ) grada Orahovice u radnu grupu za izradu Strategije LOKALNE AKCIJSKE GRUPE «PAPUK».

 

II

 

Zadaća predstavnika iz točke I: ove Odluke je sakupljanje potrebnih podataka, odnosno kontakt s ostalim članovima LAG-a «PAPUK» i VIDROM – Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA:302-01/10-01/2

URBROJ:2189/12-01/01-11-13

Orahovica,31. listopada 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija