Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

Z A P I S N I K

 

sa  19. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice održane u Velikoj gradskoj vijećnici dana 14. srpnja 2011. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati.

 

Nazočni članovi Gradskog vijeća:

 1. Zvonimir Varga
 2. Miroslav šimek
 3. Dean Plužarić
 4. Mario Kršćanski
 5. Igor Hozić
 6. Ivica Podboj
 7. Željko Kašić
 8. Sunčica Radonić
 9. Ruža Grbić
 10. Mile Sabljak

 

Opravdano nenazočni:

 1. Hrvoje Gubeljak

 

Neopravdano nenazočni:

 1. Ana-Marija Petin
 2. Ivan Zeman
 3. Vlado Karakaš
 4. Franjo Kukuruzović

 

Ostali nazočni:

 1. Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice
 2. Darko Žužak, zamjenik gradonačelnika grada Orahovice
 3. Emica Parašilovac, tajnik grada Orahovice
 4. Marija Bačmaga, novinar RADIO ORAHOVICA, d.o.o. Orahovica

 

Gosp. Varga otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne i za sjednicu predlaže dopunu dnevnog reda :

 

 1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave od 421.000,00 kuna bez PDV-.a (postupak javne nabave električne energije za potrebe grada Orahovice) Izvjestitelj: Josip Nemec

 

Jednoglasno se usvaja dopuna i predlaže slijedeći

 

D N E V N I  R E D:

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća

 1. Aktualni sat Gradskog vijeća
 2. Donošenje Odluke o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti njegovog zamjenika (Izvjestitelj: Mandatna komisija)

–          svečana prisega člana Gradskog vijeća

 

– 2 –

 1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji grada Orahovice za 2010. godinu (Izvjestitelj: Josip Nemec)
 2. Prijedlog Odluke o davanju u zakup i raspisivanju natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Orahovice, s pravom građenja fotonaponske elektrane snage 500,50 kW prema postojećoj projektnoj dokumentaciji (Izvjestitelj: Josip Nemec)
 3. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama (Izvjestitelj: Emica Parašilovac)
 4. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za grad Orahovicu (Izvjestitelj: Emica Parašilovac)
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (Izvjestitelj: Emica Parašilovac)
 6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave od 220.000,00 kuna bez PDV-.a (postupak javne nabave usluga male vrijednosti, izgrade investicijske studije i projektne dokumentacije za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu sange 1 MWel + 4 MWt u Orahovici) Izvjestitelj: Josip Nemec
 7. Financijsko izvješće za Dan grada 2011. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec)
 8. Financijsko izvješće za doček Nove, 2011. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec)
 9. Izvješće o utrošku Tekuće proračunske pričuve za razdoblje 1.1. – 30.6.2011. godine

(Izvjestitelj: Josip Nemec)

 1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave od 421.000,00 kuna bez PDV-.a (postupak javne nabave električne energije za potrebe grada Orahovice) Izvjestitelj: Josip Nemec

 

Jednoglasno je usvojen predložen dopunjen dnevni red.

 

Ad.1.

Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća

 

Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća.

 

Ad.2.

Aktualni sat Gradskog vijeća

 

Aktualnog sata nije bilo jer nije bilo vjećnićkih  pitanja.

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti njegovog zamjenika

–          svečana prisega člana Gradskog vijeća

Gosp. Podboj predsjednik Mandatne komisije upoznao je nazočne s dostavljenom

ostavkom člana Gradskog vijeća gosp. Dragoslava Jovanovića, kao i dopisom Koalicije stranaka HDZ i HSLS kojom  za zamjenika  predlaže gosp. Milu Sabljaka. Mandatna komisija je mišljenja da je ta zamjena opravdana i nema primjedbi.

Gosp. Varga čita svečanu prisegu.

 

Gosp. Sabljak daje svečanu prisegu.

– 3 –

 

Nakon davanja svečane prisege jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

o prestanku mandata člana Gradskog vijeća

i početka obnašanja dužnosti njegovog zamjenika

I

Utvrđuje se da je temeljem Izvješća Mandatne komisije o podnesenoj ostavci

DRAGOSLAVU JOVANOVIĆU članu Gradskog vijeća grada Orahovice s danom 23. lipnja 2011. godine prestao mandat u Gradskom vijeću, te da će njegovu dužnost obnašati MILE SABLJAK  iz Orahovice, M. Gupca 55, s kandidacijske liste Koalicije stranaka – Hrvatske demokratske zajednice-HDZ i Hrvatske socijalno liberalne stranke –

 

Ad.4.

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji grada Orahovice za 2010. godinu

Gosp. Nemec je upoznao nazočne s obavljenom financijskom revizijom u gradu za 2010.  godinu.

Jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji grada Orahovice za 2010. godinu

Ad. 5.

Prijedlog Odluke o davanju u zakup i raspisivanju natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Orahovice, s pravom građenja fotonaponske elektrane snage 500,50 kW prema postojećoj projektnoj dokumentaciji

Gosp. Nemec – je nazočne članove Vijeća upoznao s prijedlogom Odluke o davanju

u zakup i raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Orahovice, s pravom građenja fotonaponske elektrane snage 500,50 kW prema postojećoj projektnoj dokumentaciji.

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

o davanju u zakup i raspisivanju natječaj za davanje u zakup

neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Orahovice,

s pravom građenja fotonaponske elektrane snage 500,50 kW

prema postojećoj projektnoj dokumentaciji

Ad.6.

Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama

 

Gđa Parašilovac –  upoznala je nazočne s prijedlogom Odluke o nerazvrstanim

cestama.

– 4 –

 

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A
o nerazvrstanim cestama

Ad.7.

Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za grad Orahovicu

 

Gđa. Parašilovac – upoznala je nazočne s  prijedlogom Odluke o popisu pravnih osoba

od posebnog interesa za grad Orahovicu.

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za grad

Orahovicu

 

Ad.8.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

 

Gđa. Parašilovac – upoznala je nazočne sa prijedlogom Odluke o izmjenama

dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj.

 

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i

naplati naknade za razvoj

 

Ad. 9.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave od 220.000,00 kuna bez PDV-.a (postupak javne nabave usluga male vrijednosti, izrade investicijske studije i projektne dokumentacije za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu sange 1 MWel + 4 MWt u Orahovici)

 

Gosp. Nemec –  upoznao je nazočne s prijedlogom Zaključka  o davanju

suglasnosti  za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave od 220.000,00 kuna bez PDV-.a (postupak javne nabave usluga male vrijednosti, izrade investicijske studije i projektne dokumentacije za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu sange 1 MWel + 4 MWt u Orahovici).

Jednoglasno se donosi

 

 

 

 

– 5 –

 

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti gradonačelniku za

raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice

za 2011. godinu u iznosu procijenjene   vrijednosti

nabave od 220.000,00 kuna  bez PDV-a

(postupak javne nabave usluga male vrijednosti, izrade

investicijske studije i projektne dokumentacije za

izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu

snage 1 MWel + 4 MWt u Orahovici

 

Ad.10.

Financijsko izvješće za Dan grada 2011. godine

 

Gosp. Nemec – upoznao je nazočne s financijskim izvješćem za Dan grada 2011. godine.

Jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Financijskog izvješće za Dan grada 2011. godine

 

Ad. 11.

Financijsko izvješće za doček Nove, 2011. godine

 

Gosp. Nemec – upoznao je nazočne s financijskim o izvješćem za doček Nove, 2011. godine.

Jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Financijskog izvješća za doček Nove, 2011. godine

 

Ad.12.

Izvješće o utrošku Tekuće proračunske pričuve za razdoblje 1.1. – 30.6.2011. godine

 

Gosp. Nemec – upoznao je nazočne s Izvješćem o utrošku Tekuće proračunske pričuve za razdoblje 1.1. – 30.6.2011. godine.

Jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje 1.1.- 30.6.2011. godine

Ad.13.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave od 421.000,00 kuna bez PDV-.a (postupak javne nabave električne energije za potrebe grada Orahovice)

 

 

– 6  –

 

Gosp. Nemec – upoznao je nazočne s prijedlogom  Zaključka o davanju suglasnosti za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave od 421.000,00 kuna bez PDV-.a (postupak javne nabave električne energije za potrebe grada Orahovice).

Jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave od 421.000,00 kuna bez PDV-.a (postupak javne nabave električne energije za potrebe grada Orahovice)

 

Sjednica je završila u 19,10 sati.

 

NAPOMENA: Tonski zapis sa sjednice prilog je ovom zapisniku radi

eventualne provjere istinitosti navoda iz ovog zapisnika.

 

Orahovica, 14.srpnja 2011.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                PREDSJEDNIK:

Mira Vrkić                                                                                      Zvonimir Varga

 

PDF verzija