Zaključak o sponzorstvu općini Mikleuš za otvorenje nove športske dvorane

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovica  («Službeni glasnik» grada Orahovice, br.5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o sponzorstvu općini Mikleuš za otvorenje nove športske dvorane

 

I

Općini Mikleuš se za sponzorstvo u otvorenju novoizgrađene športske dvorane izdvaja iznos od 500,00 kuna.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 07, Glavni program P 1015, Aktivnost A 101502, Pozicija R 186, Konto 37212 –Naknade građanima na temelju hitnih zahtjeva.

 

III

Sredstva iz točke II. ovog Zaključka doznačit će se na žiro-račun općine Mikleuš: 2412009-1826600001.

 

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/86

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 27. listopada 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija