Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća za otvorenje turističke sezone 2011. godine

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 20. sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Financijskog izvješća

za otvorenje turističke sezone 2011. godine

 

I

 

Prihvaća se Financijsko izvješće za otvorenje turističke sezone 2011. godine.

 

II

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 334-01/11-01/05                                                                                 Potpredsjednik

URBROJ: 2189/12-03/01-11-50                                                                      Gradskog vijeća:

Orahovica, 12. listopada 2011.

 

Mario Kršćanski

PDF verzija