Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći Ivani Šubert iz Orahovice

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09. ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

o isplati jednokratne novčane pomoći Ivani Šubert iz Orahovice


I

Ivani Šubert iz Orahovice, Vl. Nazora 82, se zbog teškog materijalnog položaja u obitelji pruža financijska potpora u iznosu od 2.000,00 kuna.

 

II

Iznos potpore iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 07, Glavni program B 07, Program P 1015, Aktivnost A 101502, Pozicija R 186, Konto 37212 – Naknade građanima na temelju hitnih zahtjeva.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/11-01/83

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 13. listopada 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec