Zaključak o financijskoj potpori udruzi «K.L.U.B.» – Dostava zvuka Orahovica za organiziranje humanitarne predstave

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori udruzi «K.L.U.B.» – Dostava zvuka Orahovica za organiziranje humanitarne predstave

 

I

Udruzi mladih «K.L.U.B.» – Dostava zvuka Orahovica se za organiziranje humanitarne predstave u suradnji s Kazalištem Virovitica izdvaja iznos od 1.000,00 kuna.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 07, Glavni program  B 07, Program P 1015, Aktivnost A 101502, Pozicija R 186, Konto 37212 – Naknade građanima na temelju hitnih zahtjeva.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/85

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 27. listopada 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija