Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (IV. Izmjene i dopune)

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 38/09, 55/11. 90/11), i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 20. sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine, donijelo je

 

Z A K L J U Č A K

o davanju mišljenja na

Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i

dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske

županije (IV. Izmjene i dopune)

 

I

 

Gradsko vijeće grada Orahovice daje pozitivno mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (IV. Izmjene i dopune), i na iste nema primjedbi.

 

II

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

Potpredsjednik

KLASA: 350-01/01-01/01                                                                                Gradskog vijeća:

URBROJ: 2189/12-03/01-11-28

Orahovica, 12. listopada 2011.

Mario Kršćanski

 

PDF verzija