Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 20. sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine, donijelo je

O D L U K U

o vrijednostima jediničnih iznosa

za položajne zone

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone na području grada Orahovice, utvrđene odredbom članka 7. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/04 i 6/09), u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“, broj 101/11 – u daljnjem tekstu: Uredba).

Članak 2.

 

Vrijednost jediničnog iznosa NP za položajne zone utvrđuje se u kunama sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe i to:

 

Vrijednosti jediničnih iznosa

I. ZONA

II. ZONA

III.ZONA

IV.ZONA

V.ZONA

NP

22,00 kune

17,00 kuna

12,00 kuna

7,00 kuna

4,00 kune

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

KLASA: 360-01/11-01/31                                                                                Potpredsjednik

URBROJ: 2189/12-03/01-11-6                                                                       Gradskog vijeća:

Orahovica, 12. listopada 2011.

 

Mario Kršćanski

PDF verzija