Odluka o usvajanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Orahovice za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2011.godine

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08) i članka 33. stavka 1. točke 5. Statuta Grada Orahovice ( Službeni glasnik” GradaOrahovice br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada Orahovice na 20. sjednici održanoj 12.listopada 2011.godine, donijelo je

 

O D L U K U

o usvajanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Orahovice

za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2011.godine

 

PRORACUN 2011. polugodisnji obracun za I – VI 2011 (List 1)

PRORACUN 2011. polugodisnji obracun za I – VI 2011 (List 2)