Odluka o pokriću financijskog gubitka RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica iz 2010. godine

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 20. sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o pokriću financijskog gubitka RUŽICA GRAD d.o.o.

Orahovica iz 2010. godine


I

 

Pokriva se financijski gubitak RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica iz poslovne 2010. godine u iznosu od 173.090,33 kune.

 

II

 

Sredstva za pokriće gubitka iz točke I. ove Odluke osigurat će se u Rebalansu proračuna grada Orahovice za 2011. godinu.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA:400-01/11-01/07

URBROJ: 2189/12-03/01-11-4

Orahovica, 12. listopada 2011.

 

Potpredsjednik gradskog vijeća:

Mario Kršćanski

PDF verzija