Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT COMPUTERS Orahovica prijemnika VIVAX DVB – T 114

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni  glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D L U K U

o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT COMPUTERS Orahovica prijemnika VIVAX DVB – T 114

 

I

S BIT COMPUTERS Orahovica, P. Preradovića 2, izravno se ugovara nabava prijemnika VIVAX  DVB-T 114 ( 1 kom. ) po cijeni od 150,41 kuna bez  PDV-a, odnosno 185,00 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi BIT COMPUTERS Orahovica broj 272 od 20.10.2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

Roba iz prethodnog stavka ove točke BIT COMPUTERSU će se platiti avansno, po donošenju ove Odluke.

 

II

Sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 01, Glavni program B 01, Program P 1004, Kapitalni projekt K 100401, Pozicija P 072, Konto 42222 – Uredska oprema.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 030-03/11-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-11-17

Orahovica, 21. listopada 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija