Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT COMPUTERS Orahovica antivirusnog programa ESET NOD 32 Antivirus

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D L U K U

o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT COMPUTERS Orahovica antivirusnog programa ESET NOD 32 Antivirus

I

S BIT COMPUTERS Orahovica, P. Preradovića 2, izravno se ugovara nabava antivirusnog programa ESET NOD 32 Antivirus ( 16 kom. ), po cijeni od 1.560,98 bez PDV – a odnosno 1.920,01 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi BIT COMPUTERS Orahovica broj 267 od 13.10.2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

Roba iz prethodnog stavka ove točke BIT COMPUTERSU će se platiti avansno po donošenju ove Odluke.

 

II


Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 01, Glavni program B 01, Program P 1004, Aktivnost A 100401, Pozicija R 049, Konto 32322 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja kompjutorske opreme.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 030-03/11-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-11-15

Orahovica, 17. listopada 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija