Odluka o isplati pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima Centra za socijalnu skrb na području Grada Orahovice koji se griju na drva u 2011. godini

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), te akta Upravnog odjela za društvene djelatnosti Virovitičko-podravske županije KLASA: 555-01/11-01/01, URBROJ: 2189/1-07/4-11-27 od 21. rujna 2011. godine, o doznaci sredstava za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini, Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o isplati pomoći za podmirenje troškova

stanovanja korisnicima Centra za socijalnu skrb

na području Grada Orahovice koji se griju na

drva u 2011. godini

 

Članak 1.

 

Aktom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Virovitičko-podravske županije KLASA: 555-01/11-01/01, URBROJ: 2189/1-07/4-11-27 od 21. rujna 2011. godine, obrazloženo je da su Gradu Orahovici dostavljena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 36.100,00 kuna, za 43 korisnika socijalne skrbi s područja Grada Orahovice koji se u 2011. godini griju na drva, a temeljem Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu i Odluke o  minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini (Narodne novine, broj 29/11).

 

Članak 2.

 

Stavljajući u odnos odobrena i doznačena financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke s brojem korisnika koji je utvrđen od strane Centra za socijalnu skrb Slatina, utvrđuje se da će se korisnicima isplatiti financijska sredstva za podmirenje troškova stanovanja za grijanje na drva u iznosu od 840,00 kuna po jednom korisniku.

 

Članak 3.

 

Isplatu financijskih sredstava korisnicima izvršit će blagajna u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 550-01/11-01/11                                                                                    Gradonačelnik:

URBROJ: 2189/12-01/11-5

Orahovica, 10. listopada 2011.

Josip Nemec

 

PDF verzija