Odluka o dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba, ustanova i udruga od značaja za zaštitu i spašavanje na području grada Orahovice

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine, br. 174/01, 79/07, 38/09. i 127/10), i članka 33. stavka 1. točke 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o dopuni Odluke o određivanju pravnih

osoba, ustanova i udruga od značaja za zaštitu

i spašavanje na području grada Orahovice

 

I

 

Točka I. Odluke o određivanju pravnih osoba, ustanova i udruga od značaja za zaštitu i spašavanje na području grada Orahovice ( KLASA: 810-01/10-01/5, URBROJ: 2189/12-01/10-3 od 2. prosinca 2010.), mijenja se i glasi:

„Ovom Odlukom određuju se pravne osobe, ustanove i udruge od značaja za zaštitu i spašavanje na području grada Orahovice, sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 7/10) i Plana zaštite i spašavanja grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 8/10).

 

II

 

Točka III. Odluke o određivanju pravnih osoba, ustanova i udruga od značaja za zaštitu i spašavanje na području grada Orahovice (KLASA: 810-01/10-01/5, URBROJ: 2189/12-01/10-3 od 2. prosinca 2010. godine), dopunjuju se na način da se iza podtočke n) stavljaju nove točke m), o), p), r), s), š), t), u), v), z), ž). koje glase:

„m) Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica

o) Srednja škola „Stjepan Ivšić“ Orahovica“

p) JERGA d.o.o. Orahovica (hotel RUŽICA GRAD)

r) Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Centar za edukaciju

osječkog crvenog križa u Orahovici

s) ORTRAN d.o.o. Orahovica (hotel DUKAT)

š) Mjesni odbori na području grada Orahovice

t) DAFIT d.o.o. Orahovica

u) IGM RADLOVAC d.d. Orahovica

v) BLUES d.o.o. Orahovica

z) „ZIDAR“ Ivo Jurić, Orahovica

ž) Građevinski obrt Knežević, Duzluk

 

III

 

Točka IV Odluke dopunjuje se na način da se iza podtočke g) dodaju nove podtočke h) i i), koje glase:

 

„h) Vatrogasna zajednica Orahovica

– DVD Orahovica

– DVD Dolci

– DVD Nova Jošava

– DVD Stara Jošava

– DVD Crkvari

– 2 –

 

i) Povjerenici civilne zaštite na području grada Orahovice“.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 810-01/10-01/5                                                                                      Gradonačelnik:

URBROJ: 2189/12-01/10-4

Orahovica, 13. rujna 2011.

Josip Nemec

 

PDF verzija