Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 90/11) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 20. sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine, donijelo je

O D L U K U

o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi


Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. 90/11).

 

Članak 2.

 

Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu može se, protivno prostornom planu, prema odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još 3 etaže i unutar i izvan građevinskog područja (Po ili Su + P + 2 + Pk – max. 5 etaža uključujući potkrovlje).

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

 

KLASA: 360-01/11-01/31

URBROJ: 2189/12-03/01-11-5

Orahovica, 12. listopada 2011.

 

Potpredsjednik gradskog vijeća:

Mario Kršćanski

PDF verzija