Zaključak o utvrđivanju najstarijeg člana Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici

Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10 – OVSRH, 80/10, 93/11 – OVSRH), Vijeće srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici na konstituirajućoj sjednici održanoj 1. rujna 2011. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o utvrđivanju najstarijeg člana

Vijeća srpske nacionalne manjine

u gradu Orahovici

I

 

ILIJA STANOJEVIĆ iz Orahovice, Gornja Pištana kbr. 7, utvrđuje se za najstarijeg člana vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici, radi predsjedavanja sjednici Vijeća do izbora predsjednika Vijeća.

 

II

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

U GRADU ORAHOVICI

 

KLASA: 013-01/11-01/01                                                                                   Predsjedavatelj:

URBROJ: 2189/12-05/01-11-25

Orahovica, 1. rujna 2011.

Josip Nemec

 

PDF verzija