Zaključak o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola izvan područja grada Orahovice

Na temelju članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), Josip Nemec, Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K L J U Č A K

o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

izvan područja grada Orahovice

I

Učenici srednjih škola s prebivalištem na području grada Orahovice koji pohađaju srednju školu u Slatini i Našicama ostvaruju pravo na naknadu prijevoznih troškova u visini od 10% cijene koštanja mjesečne karte.

 

II

 

Sredstva za sufinanciranje troškova iz točke I. ovog Zaključka izdvajaju se iz Proračuna grada Orahovice, Razdjel 002, Glava 03, Glavni program B03, Program P1011, Aktivnost A101101, Pozicija R123, Konto 372 – ostale naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna (Pozicija 204, Konto 37221 – Sufinanciranje prijevoza učenika).

 

III

 

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 602-01/11-01/06

URBROJ: 2189/12-01/01-11-1

Orahovica, 1. rujna 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija