Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima održanim 10. srpnja 2011. godine i verifikaciji mandata izabranim članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici

Na temelju članka 24. i 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10 – OVSRH, 80/10, 93/11 – OVSRH), Vijeće srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici na konstituirajućoj sjednici održanoj 1. rujna 2011. godine, donijelo je

Z A K L JU Č A K

o prihvaćanju Izvješća Mandatne

komisije o provedenim izborima održanim

10. srpnja 2011. godine i verifikaciji

mandata izabranim članovima Vijeća

srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici

I

 

Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici o provedenim izborima i imenima izabranih članova Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici na izborima održanim 10. srpnja 2011. godine i verificira se mandat izabranim članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici.

 

II

 

Mandat se verificira izabranim članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici, kako slijedi:

 

  1. MILUTIN JOVANOVIĆ, M. Gupca 45, Orahovica,
  2. LJUBICA JOVANOVIĆ, M. Gupca 45, Orahovica,
  3. MILAN MARIĆ, A. Tomca 2, Orahovica,
  4. NIKOLA MILIVOJEVIĆ, Šumeđe kbr. 14, Orahovica,
  5. NIKOLA TIHOMIROVIĆ, Riječani 56, Orahovica,
  6. ILIJA STANOJEVIĆ, Gonja Pištana kbr. 7, Orahovica,
  7. MILORAD SIMANIĆ, Donja Pištana, S. Radića 10, Orahovica,
  8. NIKOLA TOMAŠEVIĆ, B. Jaklića 23, Orahovica.

 

III

 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

U GRADU ORAHOVICI

 

KLASA: 013-01/11-01/01                                                                              Predsjedavatelj:

URBROJ: 2189/12-05/01-11-24

Orahovica, 1. rujna 2011.

Josip Nemec

 

PDF verzija