Zaključak o financijskoj potpori za obranu optuženim časnicima HV-a

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori za obranu optuženim časnicima HV-a

 

I

Za obranu optuženim časnicima HV-a Ivanu Husnjaku i Goranu Sokolu se pruža financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kuna.

 

II

Iznos sredstava iz točke I.ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 01, Glavni program B 01, Program P 1004, Aktivnost A 100403, Pozicija R 068 – Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

 

GRADONAČELNIK
GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/75

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica,1. rujna 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija