Zaključak o financijskoj potpori KUD-u CRKVARI

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice «Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori KUD-u «CRKVARI» Crkvari za odlazak na Međunarodni folklorni festival u Tursku

 

I

Kulturno-umjetničkom društvu «CRKVARI» iz Crkvara  se za pokriće dijela troškova prijevoza za odlazak na Međunarodni folklorni festival koji se održava od 8.-11. rujna 2011. godine u gradu Afyonkarahishar u Turskoj  izdvaja iznos od 5.000,00 kuna.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B 04, Program P 1012, Aktivnost A 101201, Pozicija R 131, Konto 38 114 –KUD»CRKVARI» Crkvari.

 

III

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se na žiro račun: 2393000-1102039317, Matični broj: 1308599.

 

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/76

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 2.rujna 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija