Zaključak o dodjeli proračunskih sredstava Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o dodjeli proračunskih sredstava

Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

I

 

Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 3 dodjeljuje se preostali iznos od 7.500,00 kuna, temeljem Sporazuma o sufinanciranju Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, zaključenim između Škole i grada Orahovice dana 7. ožujka 2011. godine.

 

II

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurat će se u Rebalansu proračuna grada Orahovice za 2011. godinu.

 

III

Uplata sredstava izvršit će se na žiro račun Visoke škole 2360000-1102210556.

 

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/10-01/105

URBROJ: 2189/12-01/01-11-8

Orahovica, 28. rujna 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija