Zaključak o dodjeli proračunskih sredstava UDRUZI UMIROVLJENIKA HRVATSKE GRADA ORAHOVICE

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ZAKLJUČAK

o dodjeli proračunskih sredstava

UDRUZI UMIROVLJENIKA HRVATSKE GRADA ORAHOVICE

I

UDRUZI UMIROVLJENIKA HRVATSKE GRADA ORAHOVICE daje se iznos od 3.141,17 kuna iz proračunskih sredstava namijenjenih Udruzi za 2011. godinu za kupovinu kartica za kupanje u Bizovačkim toplicama.

 

II

Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu Razdjel 002, Glava 07, Glavni program  B07, Program P1015, Aktivnost A101503, Pozicija R189, Konto 38114-Udruženje umirovljenika Orahovica.

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice.

 

IV

Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/11-01/67

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 01. kolovoz 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija