Zaključak o dodjeli financijskih sredstava OŠ IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ZAKLJUČAK

o dodjeli financijskih sredstava

OŠ „IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ“ Orahovic

I

OSNOVNOJ ŠKOLI „IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ“ Orahovica, Trg Tina Ujevića 1 dodjeljuju se financijska sredstva za usluge prijevoza najboljih razreda na izlete, kupnju kamere za najbolju učenicu i kupnju dresova za najbolje športaše i učenike za školsku godinu 2010/-2011 godinu, u iznosu od 4.474,00 kuna.

 

II

Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu Razdjel 002, Glava 03, Glavni program B03, Program P1011, Aktivnost A101101, Pozicija R124, Konto 38119-Tekuće donacije (Pozicija R134, Konto 38119-Tekuće donacije OŠ „Ivana Brlić-Mažuranić“ za nagrade učenicima.

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

Klasa: 402-08/11-01/66

Urbroj: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 02. srpnja 2010.

 

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija